logo

XV Quintilis AD

A lázadó roxolánok és új szövetségkötések Rómával (69-117)

A 69. év numizmatikai anyaga alapján úgy tűnik, hogy a roxolánok Nero uralkodásának utolsó éveiben feldühödtek. Nem csak azért, mert a priori Róma ellenségei voltak, sokkal inkább azért, mert úgy érezték, hogy szövetségesként a birodalom nem kezeli őket igazságosan.38 Ebben az értelemben a 69. évi roxolán lázadás nem sokban különbözik attól, amelyben ugyanebben az évben Iulius Civilis és batávjai játszották a főszerepet a Rajnánál.
A roxolánok 60-as évekbeli Duna menti aktivitását úgy is értelmezhetjük, mint a római szövetségesek lázadását, ha figyelembe vesszük későbbi felkelésüket 117-ben. Ez utóbbi évben a szarmata roxolánok és jazigok egyaránt amiatt lázadtak Róma ellen, mert az csökkentette a stipendium mértékét, amelyben általában részesültek (SHA Hadrianus 6.6.).

A Historia Augusta a stipendium kifejezést használja, vagyis azt a szót, amelyet a latin katonai nyelvezet általában annak a fizetésnek a jelölésére használ, amelyet a Res Publica juttat a rendszeres vagy segéderőknek. Az auktorok nem utalnak kifejezetten arra, hogy a roxolánok 69-ben egy római tábornok mellett szerettek volna harcolni pénzért. Ugyanakkor Tacitus elismeri, hogy a Flavius-kor tábornokai nem akarták a jazigokat felhasználni Vitellius ellen, mivel attól féltek, hogy azonnal dezertálnak, ha jobb ajánlatot kapnak (TAC. Hist. 3.5.). Ez az említés már önmagában azt mutatja, hogy a szóban forgó flaviusi tábornokok szem előtt tartották annak lehetőségét, hogy szarmata jazig erőket használnak fel, de ami még fontosabb, hogy ezek a szarmaták szívesen ajánlották fel magukat blokkoló erő gyanánt.

A szarmata roxolánok éppen abban az időben tökéletesítették a cataphractarius hadviselés bonyolult művészetét, amikor a rómaiak megjelentek a Pontosnál. Strabón (STRAB. 7.3.17.) a 107. év roxolánjairól azt írja, hogy egyszerűen csak nyilakat használnak, kis pajzsokat és lándzsákat, de nem contust (nehéz lándzsa, amelyet két kézzel fogtak), és nem alkalmaznak nehéz páncélzatot. A nehézfegyverzet ugyanilyen hiányát emeli ki a jazigok esetében Ovidius 9 körül (OVID. Ibis. 135.).
Hogy az al-dunai roxolán lovasság miért kezdte hirtelen alkalmazni a contus és a cataphractarius hadviselést 9 és 69 között, Tacitus magyarázza meg (TACIT. Ann. 6.33-35.). Ő, aki oly kevéssé hajlamos arra, hogy a gyakran bonyolult viszonyokat Róma és a különböző északi barbárok között részletezze, ebben a locusban megmagyarázza, hogy 35-ben a Kaukázus egyes szarmatái miért vették fel a fegyvertárukba a contust és más nehézfegyverzetet.
Egy Perzsia ellenes háborúról van szó, amelyet Pharamenes iberiai király vezetett. Ekkor toboroztak kaukázusi szarmata kontingenseket az iberiai seregbe. Ezek a kaukázusi szarmaták ekkor (és nem előbb) vették át a contust, azt a fegyvert, amellyel nehéz bánni, de amely valamiféle garanciát adhat a félelmetes perzsa cataphractari elleni harc sikerére.

A Tacitus által örökös zsoldosokként meghatározott szarmaták (TAC. Ann. 6. 33-34.), nem csak a Kaukázusban jutottak Róma eszébe. A cataphractarius csapatok létrehozása sok gyakorlást kívánt, fenntartásukra nem keveset kellett áldozni, ezért csak kis számú arisztokrata engedhette meg magának, hogy rendszeresen részt vegyen a magas szintű harcokban. Így az, hogy a roxolánok átvették a cataphractarius hadviselést az I. században a római ösztönzés közvetlen következményének tekinthető. A régió szarmatái legalább egy ízben (46-ban, de talán 69-ben is) hatékonyan harcoltak a Bosporusi Királyság polgárháborúiban, és ekkor alkalom nyílhatott arra, hogy a bosporusi harcosok hadművészeti fogásokat vegyenek át tőlük.
A II. században a bosporusi sereg utánozta a szarmata hadviselést, és feltételezhető, hogy a roxolánokat egy bizonyos szintig integrálták a Róma ellenőrzése alatt álló régió katonai egyensúlyába. Tacitusnak az a kifejezett említése, amely szerint a 69 februárjában a Dunán átkelő 9.000 roxolán egy része nehézfegyverzetű volt, arra látszik mutatni, hogy Róma előzőleg már alkalmazott roxolán csapatokat.

Hogy részt vett-e valaki ezek közül a szarmaták közül abban a római haderőben, amely Corbulo háborúiban harcolt, nehéz eldönteni. Ugyanakkor a perzsa harcmodorban jártas csapatokban való hiány oda vezethetett, hogy Rómának számba kellett vennie ezt a lehetőséget. Így, bár Tacitus (TAC. Ann. 13.35.) azt írja, hogy Corbulo Galatiában és Kappadokiában toborozta csapatait, az a tény, hogy Silvanus Moesiából küldött kontingenseket a parthus frontra 62-ben, közvetlenül azelőtt, hogy legyőzte volna a roxolánokat, legalábbis azt mutatja, hogy a tábornok gondolkozhatott azon, hogy lovasságot alkalmaz saját vagy Corbulo seregében. Mi több, a római hadseregben uralkodó általános gyakorlat szerint Silvanus azzal terhelte meg a legyőzött roxolánokat, hogy lovasokat kellett biztosítaniuk 62-ben. Bármi ettől eltérő eljárás ellenkezett volna egy római tábornok szokásos gyakorlatával.

A 60-as évek roxolán nyugtalansága így kapcsolható össze azzal a rendkívüli erőfeszítéssel, amelyet Róma tett a perzsák legyőzésére. A Róma által a 60-as években átélt katonai feszültség erős pénzügyi korlátok közé szorította az államot, ami nem véletlenül! egybeesett azzal a mélységes válsággal, amelyet a bosporusi kliens állam élt át. A következő perzsa ellenes háborút Traianus vezette Nero után 50 évvel.
A 60-as évekhez hasonlóan Róma 110-ben is kimerítette forrásait, olyannyira, hogy Hadrianus, Traianus utódja úgy döntött, hogy azonnal megszabadul a problémáknak ettől a forrásától. Ugyanazt tette, mint elődje a 60-as években, de ez alkalommal a szarmaták birodalom ellenes tiltakozásai hangosabbak voltak.
Hadrianus nagy területeket biztosított a szarmata roxolánoknak az Al-Dunánál, vagyis valószínűnek tűnik, hogy megadta nekik a stipendiumot, amelyet kértek. Így a szarmata roxolánok hamarosan úgy döntöttek, hogy lemondanak eredeti szándékaikról, és a királyukat valószínűleg megbuktatták, mivel Polába száműzték, ahol polgárjogot kapott (CIL V 32., 33.= Dessau ILS 852., 853.).


Forrás: Fernando López Sánchez Római éremkibocsátás és a szarmata szövetségesek (68–175) Fordította: Kulcsár Valéria