logo

IX December AD

Hephaestos - Vulcanus

Zeus és Hera fia, a föld belsejében levő tűz istene. Midőn megszületett, Hera felbosszankodva vézna és rút alakja miatt, ledobta az Olymposról. De Eurynome és Thetis okeanidák megszánták s kilenc évig ápolták a tenger mélyén. Ekkor Hera számára egy mesterséges szerkezetű trónt készített ajándokúl, melybe az istennő beleülve nem tudott többé fölkelni. Hephaestos megszabadítja őt fogságából s jutalmul visszatérhetett az Olymposra.
Kiengesztelődésük után többnyire anyjának pártjára kelt a gyakori házi vitákban, melyek szülei közt támadtak, úgy hogy a felbosszankodott Zeus egy ily alkalommal megragadta, s ismét ledobta a földre. Egy egész napig hullt, míg végre Lemnos szigetére esett. A költők ennek tulajdonítják sánta lábát.

Hephaestos, mint a tűz istene, feltalálója és oltalmazója mindazon mesterségeknek, melyekhez tűz szükséges. Nagy kovácsműhelyeit a tűzhányó hegyekbe, kivált Lemnos szigetén a Moschylosba és a siciliai Aetnába helyezték, hol a kyklopsokkal mint legényeivel dolgozott. Ő készítette Zeus kormánybotját, Poseidon szigonyát, Hades sisakját, mely láthatatlanná tette, Ares fegyvereit, Eros nyilait s általában mindazon művészi kivitelű tárgyakat, melyekről a mythosok megemlékeznek. Abban is, hogy a szépség istennőjét neki tulajdonították hitvesül, ama gondolat van kifejezve, hogy a művészet célja a szép. Mint a művészetek istenét gyakran állítják Pallas-Athene mellé s tiszteletük is legnagyobb volt Athenben, a tudományok és művészetek hazájában, hol a Hephaestia ünnepét tartották emlékezetére, melyen az ifjak égő fáklyákkal rendeztek versenyfutást. Nagy tiszteletben állt Lemnos szigetén is.

Rómában, hol Vulcanus vagy a régi írásmód szerint Vulcanus nevén kívül Mulciber név alatt is tisztelték, a Mars-mezőn állt temploma, hol ünnepét augusztus 23-án különféle játékokkal ülték meg. (Volcanalia.) Hephaestost mint érett, szakállas férfiút ábrázolták, zömök termettel, széles mellel, erős vállakkal és karokkal, furfangos tekintettel, összeszorított ajkakkal. Homloka erősen kidomborodik, haja fürtökben hull nyakára, fején hegyes vagy kerek sipka van. Jelvényei a kalapács és üllő.
Forrás: Görög-Római Mytologia Összeállította: Csiky Gergely Franklin-Társulat 1911