logo

XXVII Novembris AD

Az antik világ időbeli határai

Az antikvitás kezdete lényegében a görög illetve római kultúra őstörténetének megismerhető régiségéig keresendő. Gyökerei közé tartozik a későbbi Róma, illetve Római birodalom, illetve a Balkán félsziget rómaiak és görögök előtti őstörténete, s a két népcsoport és a rokon népek helytől független - elsősorban vallás- és nyelvtörténeti szempontból megközelíthető - előtörténete. Ezek a kezdetek azonban, mint a későbbiekben részletesen is kitűnik, a neveléstörténet szempontjából vajmi kevés adalékkal szolgálhatnak. Témánk - kevés régészeti adattól eltekintve - az írásbeliség megjelenésétől, illetve az írásbeliség előtti, de írott forrásokban is rögzített adatoktól dolgozható fel rendszeresen, ami legkorábban körülbelül a Kr.e. 8. századot jelenti.

Az antikvitás vége - hasonlóan a történettudomány más konszenzusos kronológiai határpontjaihoz - fiktív időbeli fordulópont: Kr.u. 476., a „Nyugat-Római birodalom bukása”. Mint látni fogjuk, sem művelődéstörténeti, sem neveléstörténeti szempontból nem jelent sokat ez az évszám, ha azonban markáns vonalat kell húznunk az antik kultúra virágkora és a középkori kultúra közé, mindenképp emblematikus pillanat annak a földrajzi központnak a politikatörténeti szempontból végső kiiktatása, mely az antik pogány kultúra utolsó összefogó centruma lehetett.
Nem szabad ugyanakkor figyelmen kívül hagynunk - különösen a tankönyvek túlzóan leegyszerűsítő „birodalmi bukása” ellensúlyaként -, hogy Kr.u. 476-ban sem a pogány ókori kultúra, sem a világváros Róma, sem a latinság, sem a birodalom története nem ér véget, s ugyanígy nem „kezdődik el” valamiféle középkor-paradigma sem.

Antik neveléstörténetünk a kereszténység előtti kultúra világát mutatja be, annak a kereszténység széles körű elterjedését valamint a művelődés- és neveléstörténetre gyakorolt hatását megelőző fejlődési vonalait követve végig.Gloviczki Zoltán


Forrás: Részletek Gloviczki Zoltán – Zsinka László: Nevelés és iskola az antik és középkori Európában című munkájából